Àrea de Rehabilitació

L’Àrea de rehabilitació d’Osonament té com objectiu donar resposta a la recuperació del projecte de vida de les persones majors de 16 anys residents a la comarca d’Osona i amb diagnòstic de Trastorn Mental Sever (TMS) i/o addiccions. Parteix d’un model participatiu comunitari centrat en la persona, amb la integració funcional dels serveis que la componen:

Servei de Rehabilitació Comunitària de Salut Mental (SRC )

Recurs sanitari concertat amb CatSalut adreçat a persones majors de 16 anys, residents a la comarca d’Osona i amb diagnòstic de trastorn Mental Sever (TMS), i que té com objectiu la recuperació del projecte vital de la persona potenciant la possibilitat de viure una vida satisfactòria malgrat el grau variable de disfuncionalitat i patiment present. Són aspectes clau del procés de recuperació la implicació de la persona i la seva responsabilització activa en les decisions relacionades amb el seu tractament i la seva vida (apoderament). S’entén de que es parteix d’una suficient estabilització psicopatològica que permeti la restitució al medi familiar, social i laboral, i la continuïtat terapèutica en altres nivells assistencials.
Concertat amb CatSalut i Deparatament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya

Centre de Dia CADO

Servei d’acolliment diürn d’atenció a les drogodependències d’Osona, que desenvolupa activitats d’inserció social, integració laboral i acompanyament als processos terapèutics. Subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. L’objecte de Centre de dia és facilitar suport i ajuda a les persones amb drogodependències, mitjançant diversos programes d’intervenció, per assolir l’abstinència, promoure el manteniment de la salut i hàbits de vida saludables, potenciar l’adquisició d’hàbits i recursos personals per aconseguir mantenir l’abstinència i prevenir les recaigudes i promoure la reinserció social.
Subvencionat pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

Servei d’Atenció a la Vida Autònoma (SAVA)

Servei d’acompanyament a la vida autònoma per a persones amb conducta addictiva (SAVA) subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i que té com a objectiu aconseguir el màxim nivell d’inserció comunitària a través d’un suport a les persones en el seu procés d’autonomia, afavorint la seva integració social mitjançant seguiment, suport psico-afectiu, orientació ocupacional o laboral i acompanyament personal, familiar, social i sanitari, en funció de les necessitats individuals de cadascú.
Subvencionat pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

Clubs Socials “El Pedrís “ i “Estivill Camps”

Serveis socials especialitzats, subvencionats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Són serveis adreçats a persones que, a causa de patir problemes de salut mental, tenen dificultats en la seva inclusió social i comunitària. Aquests serveis tenen com a objectiu principal promoure les relacions socials i la utilització del temps lliure.
Subvencionat pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.


Programes d’intervenció