Missió, visió i valors

Missió

Afavorir el desenvolupament integral de la persona i la millora de la seva qualitat de vida, mitjançant activitats i serveis d’àmbit comunitari per a la promoció, prevenció i l’atenció de la salut mental i les addiccions, a l’entorn de la comarca d’Osona i el Lluçanès.

Visió

Volem ser un referent d’excel·lència i qualitat en salut mental, addiccions i logopèdia en l’àmbit comunitari a la comarca d’Osona.

Valors

 Compromís i sensibilitat amb les persones i la comunitat

 L’objectiu final i el principi essencial de tota actuació a la nostra entitat és la defensa dels drets, de la qualitat de vida i de la igualtat d’oportunitats de les persones. També tenim un alt compromís amb la comunitat amb l’objectiu d’aconseguir que sigui més inclusiva i fomentar la salut mental entre tots els seus membres.

 Professionalitat en l’assistència

 Entenem la professionalitat com aquell conjunt de coneixements, habilitats i actituds que s’aconsegueixen mitjançant lexperiència i la formació continuada i que permeten un exercici professional òptim, guiat pel bon judici i l’ètica.

 Treball en equip

 Metodologia de treball d’escolta, cooperació, comunicació, respecte, igualtat i participació de tots els membres de l’equip, coordinats per la consecució d’un objectiu comú sota la mateixa filosofia i llenguatge de treball, en què cada persona realitza les tasques per a les que té major competència i expertesa, amb responsabilitat i compromís per construir el projecte comú.

 Ètica i transparència

 Ètica entesa com la responsabilitat fonamentada en el respecte cap a la moral, les normes i les lleis de la societat, basada en comportaments que beneficiïn l’atenció a les persones ateses i als professionals, evitant pràctiques inadequades, respectant la intimitat individual i els codis ètics de les diferents activitats professionals.

 Transparència entesa com la disposició a mostrar els principis que sustenten l’entitat a fi de generar confiança, col·laborant de forma activa per aconseguir canvis positius en la societat i esdevenint un referent per a les persones ateses i per al conjunt de la població.

 Responsabilitat i sostenibilitat

Una gestió ètica i responsable ha de procurar fomentar la creativitat, la formació i un sentiment de pertinença a l’entitat que porti a un projecte comú de tots els professionals. Econòmicament ha de proveir el present sense posar en perill el futur, ha de fomentar la innovació i ha d’actuar de manera transparent en tots els àmbits de la seva gestió, actuant amb tolerància envers les noves idees, respectant la visió professional dels seus components i respectant alhora l’entorn social i mediambiental més proper.

 


Qui somMissió, visio i valors / Història / Equip / L’edifici / Certificats i reconeixementsDades destacades / Estratègia corporativa / Treball col·laboratiu / Ètica / Docència i recerca