El programa Domus prepara persones usuàries d’Osonament per a una millor adaptació a la vida independent

Una vintena de persones usuàries d’Osonament han passat pels tallers i activitats del programa “Domus Osonament” els últims dos anys. Els tallers, finançats a través d’un conveni amb Fundació “La Caixa”, des de 2021, estan adreçats a les persones usuàries d’Osonament en llista d’espera d’un recurs d’ habitatge.

Les activitats promouen la capacitació per a les activitats de la vida diària per tal que quan se’ls concedeix un recurs d’habitatge , puguin portar a terme el seu projecte de vida.

Les activitats es realitzen a 3 espais d’Osonament: la Llar Residència de Manlleu, les instal·lacions d’Osonament a Vic i l’espai Estivill i Camps de Torelló.
A través de sessions individuals i grupals, tant teòriques com pràctiques, es treballen els hàbits de convivència, habilitats socials i activitats de la vida diària bàsiques (aquelles que inclouen accions de cura personal més elementals) i instrumentals (manteniment de la llar, compres, , alimentació, , gestió econòmica, activitats a la comunitat, etc.)

De les llistes d’espera, a una oportunitat
“Domus Osonament” va néixer quan es va detectar que la manca de places d’habitatge per a persones amb problemàtica socials derivada de la malaltia mental feia que el temps d’espera fos molt llarg i les persones usuàries no rebien una atenció fins al moment de l’ingrés a un recurs d’habitatge. Igualment, quan se’ls donava accés a l’habitatge es constatava que no tenien, alguns d’ells, hàbits apresos que els facilités la vida diària amb un nivell òptim d’autonomia.

D’aquesta manera, el programa ha permès donar suport a les persones que estan a la llista d’espera acompanyant-los i treballant conjuntament amb ells proactivament mentre esperen el recurs sol·licitat i, alhora, facilitar una transició a l’entrada a l’habitatge.

Així, d’un problema com les llistes d’espera per accedir a un habitatge per a persones amb problemàtiques de salut mental, se n’ha fet una oportunitat de formació i acompanyament orientada a promorue l’autonomia de la persona i a garantir que l’adaptació a l’habitatge tingui més possibilitats d’èxit.

Les activitats es dissenyen en base als coneixements i necessitats de cada persona
Una altra singularitat de “Domus Osonament” és el fet que les activitats i tallers es dissenyen de manera personalitzada, en funció dels coneixements i habilitats de cadascuna de les persones usuàries.

En les sessions de treball individuals s’identifiquen els interessos i necessitats i es dissenyen els itineraris i activitats. A més, les famílies de les persones usuàries reben també acompanyament per al suport en l’emancipació del seu familiar.

L’equip d’Osonament que ha tirat endavant el programa valora molt positivament l’activitat: “És la primera vegada que hem fet una intervenció i un treball previ a l’ingrés a qualsevol recurs d’habitatge, ja sigui llar residència, llar amb suport, o bé un habitatge propi. Els resultats demostren clarament que intensificar l’atenció prèvia a l’accés a l’habitatge ens permet reduir, posteriorment, el suport que necessita la persona quan ingressa l’habitatge”.