Tel. 93 889 50 59 · C/e: osonament@osonament.cat · CONTACTA · INTRANET - WEBMAIL

social

Inscripció a les activitats al voltant de l’exposició col·lectiva a Roca Umbert, Granollers

  Nom i cognom:

  Correu electrònic:

  Població:

  Inscripció a l'activitat:
  1 de desembre. Teatre: CAMINAR SOBRE ELS MEUS PEUS i xerrada: ART INTUÏTIU PER EL BENESTAR EMOCIONAL9 de desembre. Taller de moviment: EXPLORACIÓ PERSONAL A TRAVÉS DE L'ART15 de desembre. Workshop de fotografia: LA VERITAT INTERNA


  Heu d'acceptar els termes i condicions abans d'enviar el missatge.

  Responsable del Tractament: FUNDACIÓ CENTRE MÈDIC PSICOPEDAGÒGIC D’OSONA- OSONAMENT   CIF: G60703386
  Adreça: C/ Josep Maria Selva, 2, de Vic (08500)
  Telèfon: 93 889 50 59Correu electrònic: osonament@osonament.cat

  El Responsable del Tractament, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes , endavant RGPD, l’informa que el tractament de les seves dades serà única i exclusivament poder dur a terme l’El Responsable del Tractament, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes , endavant RGPD, l’informa que el tractament de les seves dades serà única i exclusivament poder dur a terme les gestions necessàries per la seva inscripció a les activitats de Parelles Artístiques en les que vostè està interessat/da  i sense les quals no és possible.
  Aquesta informació serà utilitzada només per les persones que gestionen les activitats de Parelles Artístiques.
  Les dades que han sigut facilitades en cap cas seran transferides a un tercers país o organització internacional.
  Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit a la persona Delegada de Protecció de Dades a pdosonament@osonament.cat en qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identificació o bé equivalent..

  top 3 position
  Carrer Josep Maria Selva, 2, Vic. Tel. 93 889 50 59 / C/e osonament@osonament.cat