Entrevista de seguiment de l’Oficina de Canvi Climàtic a Osonament, en el marc del Programa d’acords voluntaris

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha publicat avui l’entrevista realitzada a Jordi Codina, responsable de Medi Ambient d’Osonament, durant la reunió de seguiment per avaluar la implementació de mesures en la reducció d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) i verificar les dades autodeclarades.

L’acció s’emmarca en el Programa d’acords voluntaris, al qual Osonament es va adherir el 2018 comprometent-se així, a presentar anualment un inventari d’emissions i definir propostes per reduir les nostres emissions. L’inventari 2021 amplia l’abast incloent totes les instal·lacions i activitats d’Osonament (tant de Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona com de Fundació Areté): Serveis Centrals, Àrea de Rehabilitació, Àrea d’Inserció Laboral i Àrea d’Habitatge, ubicats a Vic, Manlleu, Torelló i Tona.Inclou com a emissions directes les derivades del consum de gas natural, els desplaçaments amb els vehicles de l’organització (tant de Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona com d’Areté) i les emissions fugitives.

També s’inclouen les emissions indirectes derivades de l’electricitat adquirida, la qual prové de fonts 100% renovables certificada i les emissions del transport, tant mobilitat per motius de negoci amb vehicles que no són de l’organització com mobilitat in itinere dels professionals i treballadors. També inclou les emissions del tractament de residus municipals (vidre, envasos lleugers, paper/cartró, orgànica i resta), i el consum d’aigua, i com emissions indirectes de bens comprats inclou el paper verge d’oficina i les bosses de deixalles de plàstic. La resta de béns comprats es consideren no significatius. Tampoc es consideren els béns de capital, ni els productes venuts que es considera un vector poc significatiu.

Les emissions del 2021 d’Osonament reduït un 11% respecte el 2020. Les emissions directes han augmentat un 2% però les emissions indirectes s’han reduït un 27%. Dins les emissions directes el consum de gas natural es manté similar a l’any 2020, però s’ha incrementat un 81% les emissions per a la combustió de fonts mòbils, degut a que aquest 2021 s’amplia l’abast amb els vehicles d’Areté. Durant el 2021 no han estat necessàries recàrregues de gasos fluorats en els equips de clima i refrigeració, i només es considera les recàrregues dels extintors de CO2. Pel què fa a les emissions indirectes, destacar les emissions del transport que han augmentat un 25% respecte l’any 2020, degut a una major activitat, tot i que també pot ser degut a canvis en el càlcul al disposar d’una enquesta de mobilitat més completa dins la redacció del Pla de desplaçament d’empresa (PDE) d’Osonament. Les emissions dels residus municipals han incrementat un 99%, degut a l’ampliació de l’abast i també a una revisió de la metodologia de càlcul. Les emissions indirectes dels béns comprats s’ha reduït significativament, sobretot per la revisió dels factors de càlcul de les emissions de les bosses de deixalles de plàstic.

Durant la reunió telemàtica que va portar a terme l’Assistència tècnica del Programa , es va revisar la implementació de les mesures de reducció d’emissions que fins al moment l’organització ha posat en marxa en el marc del Programa dels acords voluntaris:

  • Compra d’electricitat 100% renovable en tots els equipaments d’Osonament: Serveis Centrals de Vic, Llar Residència de Manlleu. Llars amb suport de Vic, Espai Estivill Camps de Torelló, botiga AretéSegonaMà i fusteria Areté de Tona.
  • Dotar de cinc bicicletes convencionals la Llar Residència de Manlleu a partir de l’any 2019. Aquestes bicicletes han sorgit d’un projecte 360º ja que s’han recollit a la deixalleria municipal, i a través d’un taller amb usuaris d’Osonament s’han restaurat i són utilitzades pels professionals i residents del centre, evitant així desplaçaments amb la furgoneta.
  • Incorporació d’un vehicle elèctric (Renault Zoe) a la flota pròpia.
  • Substitució progressiva de fluorescents i bombetes convencionals cap a LED a la Llar Residència i a les Llars amb suport.

Osonament també va explicar dues noves mesures de reducció a portar a terme entre l’abril de 2022 i l’abril de 2023. Per una banda, la substitució d’un vehicle combustió de gasoil per un nou vehicle elèctric. També es planteja disposar de fonts d’aigua d’osmosi inversa en diferents punts de la seu central (5 fonts) i la Llar Residència de Manlleu (1 font), i proporcionar als treballadors ampolles reutilitzables per tal de reduir l’ús d’ampolles de plàstic d’un sol ús.

Us deixem el resum de l’entrevista a Jordi Codina, Responsable de Medi Ambient d’Osonament.