Despleguem un pla de mobilitat adreçat a persones ateses i professionals per reduir la petjada de carboni

El Pla de Desplaçaments d’Empresa (PDE) d’Osonament, que té per objectiu d’aconseguir una mobilitat més sostenible i segura per als professionals i persones ateses, ja és una realitat. El propòsit és reduir la petjada de carboni de l’entitat a partir de promoure una mobilitat activa (a peu o en bicicleta), incentivar un major ús del transport públic, afavorir el cotxe compartit i incrementar l’ús del vehicle elèctric.   

El PDE concreta un total de 23 accions destacant la promoció de la mobilitat activa (difusió dels recursos de mobilitat sostenible als professionals i persones ateses, impuls de l’ús de la bicicleta, instal·lació d’aparcaments segurs i punts de càrrega elèctrica…); la difusió i promoció del transport col·lectiu (principalment instant a les administracions competents a millorar el transport urbà i interurbà proper); el foment d’un ús racional del vehicle privat (promovent l’ús del cotxe compartit i incrementant l’ús del vehicle elèctric); i millorant la gestió de la mobilitat (amb diferents mesures organitzatives per a reduir les necessitats de mobilitat, i fent una bona comunicació de les accions del pla).  

“Un pla ambiciós però realista”

Per a l’elaboració del PDE, Osonament s’ha acollit al programa d’ajuts per a la realització de plans de desplaçaments d’empresa (PDE) impulsat per l’ATM de Barcelona. El Pla ha estat elaborat per l’empresa Anthesis-Lavola. Segons Xavier Codina, responsable del projecte, “el PDE d’Osonament és un pla ambiciós però realista, que considera totes les mobilitats de l’organització, i que combina mesures de gestió interna amb d’altres en les quals caldrà la col·laboració de les administracions o altres organitzacions ubicades en un entorn proper.”

Per tal de fer una diagnosi de la situació de partida, el 2021 es va passar una enquesta als professionals i a les persones ateses, i es va fer una anàlisi molt acurada de l’accessibilitat de l’entorn, per determinar si les condicions són les  òptimes per facilitar desplaçaments més sostenibles (oferta de transport públic, existència de carrils bici, passos de vianants segurs, etc.).

Es van analitzar les diferents mobilitats vinculades als diferents serveis d’Osonament (Vic, Manlleu, Tona, Torelló), tant pel que suposa la mobilitat in itinere (de casa al centre de treball) i la mobilitat in labore (desplaçaments durant la jornada laboral) dels professionals, com la mobilitat de les persones ateses.  

La mobilitat dels professionals i objectius fixats

De les respostes recollides es desprèn que actualment un 18% dels professionals fan el trajecte de casa a la feina a peu o en bicicleta, el 4% en transport públic i un 78% en transport privat. Un cop analitzades aquestes dades i fixades les accions, es vol aconseguir que el 60% dels professionals que resideixen a menys de 3km del centre de treball i que el 40% dels que resideixen entre 3 i 6 km hi accedeixin a peu o en bicicleta; incrementar fins un 5% la quota modal dels desplaçaments en transport públic, i incrementar l’ocupació en l’ús del vehicle privat.

D’altra banda, en referència als desplaçaments durant la jornada laboral, el31% ho fa a peu o en bicicleta, el 4% amb transport públic i el 65% en vehicle privat. Per aquesta modalitat de desplaçament, es vol aconseguir incrementar (quasi triplicar) els desplaçaments a peu o en bicicleta, incrementar l’ús de vehicles elèctrics (tota la flota pròpia ECO o O), i una reducció (de més del 2%) del consum vinculat a la conducció eficient. Així mateix, es vol reduir la mobilitat en missió (més d’un 5%) incrementant mesures organitzatives per evitar desplaçaments innecessaris.  

La mobilitat de les persones ateses i objectius fixats

En relació a les persones ateses, quan la mobilitat és en el mateix municipi, el 50% va a peu o en bicicleta, el 26% en transport públic i el 24% en vehicle privat. Quan els desplaçaments són entre diferents municipis, el 66% utilitza el vehicle privat, el 28% el transport públic i el 6% va a peu o en bicicleta.Amb aquestes dades analitzades, es volaconseguir que el 55% dels desplaçaments en el mateix municipi es facin a peu o en bicicleta, incrementar el 6% l’ús del transport públic, donar a conèixer els recursos existent de compartir cotxe i afavorir el desplaçament dels professionals al municipi de residència de les persones ateses.