Beneficis fiscals per a les persones donants

Col·laborar amb Osonament és fàcil i beneficiós: fins a un 95% de deducció

Règim fiscal de la Llei 49/2002 i dels incentius fiscals al mecenatge: situació fins a 31/12/2023

La Fundació Centre Mèdic i Psicopedagògic d’Osona (Osonament) ha optat pel règim fiscal especial establert a la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de “Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo”, atès que compleix tots els requisits establerts a l’article 3 de l’esmentada Llei i, per tant, es pot considerar una entitat beneficiària del mecenatge segons estableix l’article 16 de la Llei 49/2002. Aquesta llei, s’ha reformat a partir de 2024. Consulteu quins canvis comporta en el següent punt).

DonatiusPersona física (IRPF)Persona jurídica (IS)
Fins a 150€(80%+15%) 95%*35%
A partir de 150€(35%+15%) 50%*
Donatius recurrents**
Fins a 150€ (80%+15%) 95%*
A partir de 150€(40% + 15%) 55%*

* 15% addicional del tram autonòmic per a persones físiques, gràcies al fet que Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona (Osonament) està adherida al Cens d’entitats de foment de la llengua catalana 2020.
** si s’aporta la mateixa quantitat o superior durant almenys 4 anys consecutius a la mateixa Entitat.

Persona física
El donatiu és deduïble en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, d’acord amb l’article 19 de la llei 49/2002, de 23 de desembre, amb un límit del 10% de la base liquidable del IRPF.

Persona jurídica
El donatiu és deduïble en l’Impost de Societats, d’acord amb l’article 20 de la llei 49/2002, de 23 de desembre, amb un límit del 10% de la base imposable del IS. Si excedeix del límit, es pot aplicar ens el 10 exercicis immediats i successius.

Reforma de la Llei 49/2002 del mecenatge amb efectes des de 2024

El Govern de l’Estat va aprovar el RDL 6/2023, de 19 de desembre, la modificació de la llei de mecenatge per a 2024, convalidada al Parlament del Congrés dels Diputats el 10 de gener 2024 i que afecta significativament el règim fiscal de les organitzacions sense ànim de lucre. La Reforma de llei 49/2002 amb efectes des de 1 de gener de 2024, comporta tot un seguit de millores al règim fiscal especial i dels incentius fiscals al mecenatge:

DonatiusPersona física (IRPF)Persona jurídica (IS)
Fins a 250€(80%+15%) 95%*40%
A partir de 250€(40%+15%) 55%*
Donatius recurrents**
Fins a 250€ (80%+15%) 95%*50%
A partir de 250€(45% + 15%) 60%*

15% addicional del tram autonòmic per a persones físiques, gràcies al fet que Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona (Osonament) està adherida al Cens d’entitats de foment de la llengua catalana 2020.
** si s’aporta la mateixa quantitat o superior durant almenys 3 anys consecutius a la mateixa Entitat.

Persona física
El donatiu és deduïble en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, d’acord amb l’article 19 de la llei 49/2002, de 23 de desembre, amb un límit del 10% de la base liquidable del IRPF.

Persona jurídica
El donatiu és deduïble en l’Impost de Societats, d’acord amb l’article 20 de la llei 49/2002, de 23 de desembre, amb un límit del 15% de la base imposable del IS. Si excedeix del límit, es pot aplicar ens el 10 exercicis immediats i successius.

Altres donacions i /o aportacions

  • Donació de Béns (mobles, immobles i drets) 
  • Conveni de col·laboració empresarial 
  • Contracte de patrocini publicitari


Contacta amb nosaltres, t’ho expliquem. Envia’ns un correu aquí