Avancem en el model d’atenció integrada i centrada en la persona

A Osonament avancem cap al model d’Atenció integrada i centrada en la persona (AICP), que comporta una visió que va més enllà del fet de rehabilitar. Creiem des de fa temps que és essencial que en les intervencions dirigides a les persones en risc o en situació de dependència, s’apliqui aquest enfocament. El model garanteix l’exercici dels drets i la preservació de la dignitat de les persones per assolir millores en la seva qualitat de vida, així com que tinguin una participació activa en l’elaboració i desenvolupament dels seus plans assistencials, es respectin les seves preferències, desitjos i valors per afavorir que no perdin el control sobre el seu propi projecte de vida.

A finals del 2022, vam constituir un equip motor conformat per professionals representatius de cada una de les àrees d’Osonament amb la finalitat d’avançar en el model d’atenció integrada i centrada en la persona. A partir del 2023 i, arran d’un taller realitzat el 9 de juny amb la consultora i experta externa Lourdes Bermejo, iniciem un projecte amb una planificació de sessions anual, basada en una metodologia mixta amb sessions bimensuals virtuals entre la consultora externa i l’equip motor. i una sessió anual presencial de la consultora amb tot l’equip professional assistencial d’Osonament.  

Al llarg de tot aquest període, hem anat avançant en el model a través del “pilotatge ” progressiu de casos pràctics i,  posteriorment, amb l’anàlisi i identificació de millores. A partir d’aquí, hem generat una proposta metodològica, documentació de suport  i un mapeig de la implementació progressiva,  que s’ha compartit amb tot l’equip. Una metodologia que facilita aprendre construint,  compartint i ampliant progressivament l’experiència del model a tot l’equip professional i a totes les persones vinculades a Osonament.

El passat 19 d’abril es va fer l’acompanyament i formació presencial amb la Lourdes Bermejo, i es van acordar les línies d’implementació i continuïtat per tot aquest 2023. A la fotografia de portada, una imatge de la formació.

Els principis i criteris d’actuació professional segons el model d’atenció integral i centrada en la persona són:

• Individualitat (la persona al centre), entesa com a personalització i desenvolupament de la capacitat intrínseca de cada persona.
• Autonomia, des de la diversitat i l’ apoderament
• Independència i benestar, considerant la protecció de la salut i seguretat
• Participació, promovent l’accessibilitat i la interdisciplinarietat
• Integralitat, entesa com la globalitat i integració de suport
• Ambient facilitador, promovent actuacions professionals i espais físics que donin suport a vides amb sentit
• Inclusió social i comunitària des de la proximitat i des d’un enfocament comunitari
• Continuïtat en l’atenció, mitjançant la coordinació i convergència entre professionals i entitats