TOP 2 POSITION

Tel. 93 889 50 59 / C/e: osonament@osonament.cat

social

Àrea Inserció Laboral

L’Àrea d’Inserció Laboral d’Osonament està formada per un conjunt de programes i serveis que tenen per objectiu millorar les habilitats i competències de les persones amb dificultats derivades de malaltia mental i addiccions, i la seva  incorporació i manteniment del lloc de treball en el mercat laboral.

També s’ofereix assessorament, suport i acompanyament a les empreses que col·laboren en aquest procés d’inserció.

Treball amb les persones:

Valoració i orientació. En el moment d’incorporar-se en el nostre servei, cada persona és valorada per part de l’equip de professionals, amb l’objectiu de garantir la seva incorporació en el programa més adequat.

Preparació laboral. Algunes de les persones usuàries poden necessitar preparació prèvia per adquirir els hàbits bàsics pel correcte desenvolupament de qualsevol activitat productiva, ja sigui en el mercat laboral ordinari o en el protegit. Aquesta rehabilitació es realitza mitjançant la simulació d’un treball productiu en diversos tallers i també en sessions de formació per conèixer més de prop el mercat laboral.

Formació laboral bàsica. Des dels diversos programes que oferim es porten a terme accions teòriques formatives, adreçades al coneixement del mercat laboral i al procés de recerca i manteniment del lloc de treball. També hi ha l’opció de poder realitzar aquesta formació des d’una vessant pràctica, mitjançant tallers de millora de les competències laborals i pràctiques en empreses.

Suport en la recerca de feina. Les persones adscrites al nostre servei reben suport per adquirir les estratègies necessàries per trobar una feina (consell i suport en l’elaboració del currículum, en la carta de presentació, preparació i simulació d’entrevistes laborals, recerca d’ofertes…).

Inserció en el mercat laboral ordinari i/o protegit.  Aquest és el principal objectiu del servei. El procés d’inserció comporta un profund coneixement de les competències de cada persona. A més, l’equip de professionals també realitza un apropament al teixit empresarial, administracions i entitats de la comarca d’Osona.

Seguiment de les persones inserides. L’atenció que reben les persones no finalitza un cop inserides en el mercat laboral, ja que cal garantir la continuïtat i satisfacció en el seu lloc de treball. Aquest seguiment es mantindrà fins que es consideri que la persona és suficientment autònoma per desenvolupar les seves tasques.

Suport a les famílies.  El servei  dóna suport a les famílies que ho desitgin oferint-los assessorament, informació i participació en el projecte laboral del seu familiar.

Programes i serveis:

Servei Prelaboral (SPL)

És un recurs destinat a persones majors d’edat diagnosticades de Trastorn Mental Greu (TMG)  que volen incorporar-se al món laboral però que els falten habilitats i hàbits per a fer-ho. En aquest servei desenvolupen diverses tècniques amb l’objectiu de formar-se per iniciar un itinerari d’inserció laboral. Posteriorment, les persones usuàries són derivades a altres programes del SIL segons les seves necessitats, des dels que es comença a fer la recerca activa de feina.  L’accés al SPL es pot fer a través de la derivació des de qualsevol servei de les xarxes públiques socials, sanitàries i sociosanitàries. Les persones beneficiàries d’aquest servei s’han de trobar estabilitzades i han d’estar en possessió del certificat legal de disminució derivat de malaltia mental o d’un informe mèdic que acrediti que té un diagnòstic de TMG. Per a cada persona es realitza un Programa de Rehabilitació Individual per la Inserció Laboral i un programa d’intervenció amb la seva família. També se l’assigna en diferents tallers de rehabilitació laboral (horticultora, jardineria i  manipulats) i/o mòduls formatius (Tecnologies de la informació i la comunicació, habilitats socials i coneixement del món laboral). L’SPL d’Osona disposa actualment de 25 places. Finançament: Conveni amb el Departament Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Oficina Tècnica Laboral (OTL)

És un dispositiu d’inserció laboral adreçat a persones amb malaltia mental, integrat en el servei local d’ocupació d’Osona. Ofereix programes d’orientació, formació, prospecció del mercat de treball i seguiment i acompanyament de les accions laborals realitzades per les persones usuàries. Per a cada persona, es concreta l’itinerari ocupacional que es durà a terme, es desenvolupa un procés de formació i, per últim, es fa una recerca activa de feina que culminarà amb la inserció laboral de la persona en una empresa ordinària o en un Centre Especial de Treball (CET). Després d’aquesta etapa, per facilitar la seva plena integració en el lloc de treball, l’equip professional l’OTL li  ofereix suport temporal, ja sigui a la pròpia empresa o a l’OTL.

Finançament: Diputació de Barcelona i Consell Comarcal d’Osona.

Incorpora: contribuïm a millorar la integració sociolaboral de les persones en situacions de vulnerabilitat

Osonament forma part del programa Incorpora de “la Caixa” des del juliol del 2018. Això ens permet una millora en la creació d’oportunitats per a les persones amb malaltia mental i/o addiccions de la comarca d’Osona per la seva incorporació en el mercat laboral ordinari.

Osonament, des del programa Incorpora, accedeix a un treball amb xarxa amb la resta d’entitats d’inserció de la província de Barcelona i per extensió de Catalunya, així com la possibilitat de derivar a les persones ateses a punts Incorpora de Formació i d’Autoocupació.

Ens permet una millora en la captació d’empreses que donen oportunitats a les persones ateses a Osonament.

Pels tècnics, és un espai per compartir les bones praxis i l’experiència del dia a dia amb la resta de professionals d’Incorpora.

Serveis d’orientació, acompanyament i suport a la Inserció de persones amb discapacitat o malaltia mental (SIOAS). Expedient TSF036/19/00028

Algunes de les persones amb discapacitat deirvat de malaltia mental que es troben en la fase de preparació i recerca activa de feina, necessiten un suport més intens durant aquest procés. Per aquest motiu, i de manera paral·lela a la OTL, poden passar a formar part dels serveis d’orientació, acompanyament i suport a la inserció (SIOAS),  els quals ofereixen un suport de més intensitat en les fases esmentades. L’objectiu és el de poder aconseguir una millora de la ocupabilitat de les persones ates. Una de les metodologies que desenvolupa el SIOAS és al de Treball amb suport. Garanteix un seguiment molt més intensiu en el procés d’incorporació en el lloc de treball i en el manteniment del mateix, amb la presència, si s’escau, d’un professional de suport en el propi lloc de treball. Aquest servei està adreçat a les persones que s’incorporen en empreses del mercat laboral ordinari.

Finançament: Projecte Subvencionat pel Departament Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya , i objecte de cofinançament del Fons Social Europeu.

 

Programa Joves en Acció. Programa Singulars. Exp. SOC020/18/00145

Joves en Acció és la continuació del projecte que ja es va iniciar el 2017 a la nostra entitat amb l’objectiu de millorar la ocupabilitat dels joves de la comarca d’Osona amb trastorn de salut mental i que tenen dificultats a l’hora d’iniciar un procés d’inserció laboral o de retorn al sistema educatiu. El programa 2017 va tenir un índex d’inserció laboral del 50% . Com a novetat respecte al programa anterior, presentem una oferta formativa diversificada per tal que els joves participants puguin trobar una motivació professional, ja que molts d’ells no tenen definit el seu projecte de futur. Aconseguir definir un objectiu laboral o formatiu en aquests joves, per nosaltres ja seria tot un èxit, partint de les dificultats que tenen, no només per l’edat, una manca de formació o experiència laboral, sinó per la seva pròpia salut mental, que dificulta encara més una problemàtica pròpia de la seva generació. Comptarem amb el suport de una terapeuta ocupacional que ens ha de permetre poder inserir en la disfunció ocupacional que presenten els joves atesos. També se’ls ofereix diferents mòduls formatius (reparació de bicicletes, horticultura ecològica, operacions bàsiques de cuina i operacions bàsiques de restaurant bar), aquestes dues darreres ocupacions, perfectament compatibles amb la incorporació al sistema educatiu i en moment de vacances, una alternativa a la inserció amb demandes de treball estacional. Es contempla la possibilitat de que els joves participin en tots el mòduls que siguin motivadors per ells, conscients que no els utilitzaran en la seva totalitat, però ens trobem davant d’un grup molt heterogeni i que difícilment se’ls pot oferir una formació individual a mida.

Finançament: Projecte Subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social i objecte de cofinançament del Fons Social Europeu.

                  

Agència de Col·locació

La Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona (FCMPPO) ha estat autoritzada per actuar com a Agència de Col·locació amb el número 0900000021.

Les nostres activitats com a agència de col·locació , adreçades “prioritàriament” a persones amb discapacitat derivada de malaltia mental,   són la informació i orientació professional, la intermediació laboral, el suport en la recerca activa de feina, l’anàlisi i adaptació del lloc de treball i l’acompanyament i suport en el procés d’incorporació i manteniment del lloc de treball.

Areté

Areté és l’empresa d’economia social d’Osonament que promou la inserció sociolaboral de persones amb problemes de salut mental i dificultats per incorporar-se al món laboral. Té tres línies principals de negoci:

– Fabricació d’articles exclusius de fusta per a activitats ecològiques (horticultura, jardineria, ramaderia menor) i articles per encàrrec.
– Repartiment de material publicitari i bustiada
– Botiga d’articles de segona mà.
www.fundacioarete.cat

top 3 position
Carrer Josep Maria Selva, 2, Vic. Tel. 93 889 50 59 / C/e osonament@osonament.cat