TOP 2 POSITION

Tel. 93 889 50 59 / C/e: osonament@osonament.cat

social

Àrea Inserció Laboral

L’Àrea d’Inserció Laboral d’Osonament està formada per un conjunt de programes i serveis que tenen per objectiu millorar les habilitats i competències de les persones amb dificultats derivades de malaltia mental i addiccions, i la seva  incorporació i manteniment del lloc de treball en el mercat laboral.

També s’ofereix assessorament, suport i acompanyament a les empreses que col·laboren en aquest procés d’inserció.

Treball amb les persones:

Valoració i orientació. En el moment d’incorporar-se en el nostre servei, cada persona és valorada per part de l’equip de professionals, amb l’objectiu de garantir la seva incorporació en el programa més adequat.

Preparació laboral. Algunes de les persones usuàries poden necessitar preparació prèvia per adquirir els hàbits bàsics pel correcte desenvolupament de qualsevol activitat productiva, ja sigui en el mercat laboral ordinari o en el protegit. Aquesta rehabilitació es realitza mitjançant la simulació d’un treball productiu en diversos tallers i també en sessions de formació per conèixer més de prop el mercat laboral.

Formació laboral bàsica. Des dels diversos programes que oferim es porten a terme accions teòriques formatives, adreçades al coneixement del mercat laboral i al procés de recerca i manteniment del lloc de treball. També hi ha l’opció de poder realitzar aquesta formació des d’una vessant pràctica, mitjançant tallers de millora de les competències laborals i pràctiques en empreses.

Suport en la recerca de feina. Les persones adscrites al nostre servei reben suport per adquirir les estratègies necessàries per trobar una feina (consell i suport en l’elaboració del currículum, en la carta de presentació, preparació i simulació d’entrevistes laborals, recerca d’ofertes…).

Inserció en el mercat laboral ordinari i/o protegit.  Aquest és el principal objectiu del servei. El procés d’inserció comporta un profund coneixement de les competències de cada persona. A més, l’equip de professionals també realitza un apropament al teixit empresarial, administracions i entitats de la comarca d’Osona.

Seguiment de les persones inserides. L’atenció que reben les persones no finalitza un cop inserides en el mercat laboral, ja que cal garantir la continuïtat i satisfacció en el seu lloc de treball. Aquest seguiment es mantindrà fins que es consideri que la persona és suficientment autònoma per desenvolupar les seves tasques.

Suport a les famílies.  El servei  dóna suport a les famílies que ho desitgin oferint-los assessorament, informació i participació en el projecte laboral del seu familiar.

Programes i serveis:

Servei Prelaboral (SPL)

És un recurs destinat a persones majors d’edat diagnosticades de Trastorn Mental Greu (TMG)  que volen incorporar-se al món laboral però que els falten habilitats i hàbits per a fer-ho. En aquest servei desenvolupen diverses tècniques amb l’objectiu de formar-se per iniciar un itinerari d’inserció laboral. Posteriorment, les persones usuàries són derivades a altres programes del SIL segons les seves necessitats, des dels que es comença a fer la recerca activa de feina.  L’accés al SPL es pot fer a través de la derivació des de qualsevol servei de les xarxes públiques socials, sanitàries i sociosanitàries. Les persones beneficiàries d’aquest servei s’han de trobar estabilitzades i han d’estar en possessió del certificat legal de disminució derivat de malaltia mental o d’un informe mèdic que acrediti que té un diagnòstic de TMG. Per a cada persona es realitza un Programa de Rehabilitació Individual per la Inserció Laboral i un programa d’intervenció amb la seva família. També se l’assigna en diferents tallers de rehabilitació laboral (horticultora, jardineria i  manipulats) i/o mòduls formatius (Tecnologies de la informació i la comunicació, habilitats socials i coneixement del món laboral). L’SPL d’Osona disposa actualment de 25 places. Finançament: Conveni amb el Departament Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Oficina Tècnica Laboral (OTL)

És un dispositiu d’inserció laboral adreçat a persones amb malaltia mental, integrat en el servei local d’ocupació d’Osona. Ofereix programes d’orientació, formació, prospecció del mercat de treball i seguiment i acompanyament de les accions laborals realitzades per les persones usuàries. Per a cada persona, es concreta l’itinerari ocupacional que es durà a terme, es desenvolupa un procés de formació i, per últim, es fa una recerca activa de feina que culminarà amb la inserció laboral de la persona en una empresa ordinària o en un Centre Especial de Treball (CET). Després d’aquesta etapa, per facilitar la seva plena integració en el lloc de treball, l’equip professional l’OTL li  ofereix suport temporal, ja sigui a la pròpia empresa o a l’OTL.

Finançament: Diputació de Barcelona i Consell Comarcal d’Osona.

Serveis d’orientació, acompanyament i suport a la Inserció de persones amb discapacitat o malaltia mental (SIOAS). Expedient SIOAS/30/2017

Algunes de les persones amb discapacitat deirvat de malaltia mental que es troben en la fase de preparació i recerca activa de feina, necessiten un suport més intens durant aquest procés. Per aquest motiu, i de manera paral·lela a la OTL, poden passar a formar part dels serveis d’orientació, acompanyament i suport a la inserció (SIOAS),  els quals ofereixen un suport de més intensitat en les fases esmentades. L’objectiu és el de poder aconseguir una millora de la ocupabilitat de les persones ates. Una de les metodologies que desenvolupa el SIOAS és al de Treball amb suport. Garanteix un seguiment molt més intensiu en el procés d’incorporació en el lloc de treball i en el manteniment del mateix, amb la presència, si s’escau, d’un professional de suport en el propi lloc de treball. Aquest servei està adreçat a les persones que s’incorporen en empreses del mercat laboral ordinari.

Finançament: Projecte Subvencionat pel Departament Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya , i objecte de cofinançament del Fons Social Europeu.

 

Programa Joves en Acció. Programa Integrals. Exp. SOC005/16/00057

És un programa dirigit a joves d’entre 16 i 29 anys amb diagnòstic de salut mental. Te per objectiu la inserció laboral o el retorn al sistema educatiu dels joves.

Cada participant farà un procés d’orientació professional en que crearà el seu propi full de ruta per a la consecució dels objectius i que anirà desenvolupant a través del suport dels seguiments individuals. També participarà d’activitats de coneixement de l’entorn productiu i de millora de les competències laborals, per tal de definir el seu objectiu professional. Si durant la participació en el projecte s’aconsegueix la inserció del jove,  els propis professionals del programa poden oferir el suport en el lloc de treball.

Finançament: Programa Subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Departament Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya , amb cofinançament del Fons Social Europeu.

     

Agència de Col·locació

La Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona (FCMPPO) ha estat autoritzada per actuar com a Agència de Col·locació amb el número 0900000021.

Les nostres activitats com a agència de col·locació , adreçades “prioritàriament” a persones amb discapacitat derivada de malaltia mental,   són la informació i orientació professional, la intermediació laboral, el suport en la recerca activa de feina, l’anàlisi i adaptació del lloc de treball i l’acompanyament i suport en el procés d’incorporació i manteniment del lloc de treball.

Areté

Areté és l’empresa d’economia social d’Osonament que promou la inserció sociolaboral de persones amb problemes de salut mental i dificultats per incorporar-se al món laboral. Té tres línies principals de negoci:

– Fabricació d’articles exclusius de fusta per a activitats ecològiques (horticultura, jardineria, ramaderia menor) i articles per encàrrec.
– Repartiment de material publicitari i bustiada
– Botiga d’articles de segona mà.
www.fundacioarete.cat

top 3 position
Carrer Josep Maria Selva, 2, Vic. Tel. 93 889 50 59 / C/e osonament@osonament.cat